Copyright © 2011 CS-CON Praha, a.s.

Činnost společnosti a její rozvoj

 
   Společnost CS-CON Praha a.s. byla založena roku 1991. Od tohoto roku aktivně působí na trhu v oblasti řešení pohledávek a závazků. Za tuto dobu společnost postupně upevnila své postavení v oblasti řešení závazkových resp. pohledávkových vztahů a zajistila si tak finanční stabilitu umožňující její další rozvoj včetně možnosti rozšířit nabídku v této oblasti poskytovaných služeb. Zároveň společnost při svém působení respektuje veškeré právní úpravy a změny dané problematiky tak, aby umožnila svým partnerům maximální komfort při využívání svých služeb.
   Společnost tedy kromě jiného nabízí aktivní správu saldokonta pohledávek a závazků, která v sobě zahrnuje jak vymáhání, či případný odkup pohledávek, ale i zprostředkování zápočtů závazků a pohledávek, či možnost provedení úhrady vlastního závazku společnosti s diskontem, tj. v míře nižší než je 100% jeho původní výše.
   Struktura klientely využívající služeb společnosti CS-CON Praha a.s. a rovněž poskytované služby se v průběhu doby měnily dle potřeb a požadavků této oblasti trhu. Vývoj směřoval od jednotlivých odkupů pohledávek, kterým si vybrané subjekty řešily svou platební neschopnost a to jak druhotnou, tak v řadě případů i prvotní, právě k aktivní správě závazků a pohledávek jednotlivých společností. Aktivní správa saldokonta vybraných klientů umožňuje společnosti CS-CON Praha, a.s. lépe využít široké spektrum možností řešení dané problematiky, zejména najít finančně nejvýhodnější variantu řešení pro každého jednotlivého konkrétního klienta.
   Společnost při své činnosti využívá dlouhodobé znalosti trhu a je tak schopna v časově krátkém horizontu zajistit danému klientovi zlepšení jeho finanční likvidity včetně zlepšení platební morálky jejich partnerů. Při správě saldokonta dochází v řadě případů i k zreálnění hodnoty pohledávek společnosti a tím i k zprůhlednění účetní evidence a zajištění její objektivnosti.
   Strategie firmy CS-CON Praha a.s. je založena na budování dlouhodobých vztahů s klienty s cílem zajistit zlepšení jejich finanční stability a zlikvidnění problematicky dostupných či nedostupných zdrojů. Za dobu svého působení na trhu si společnost vybudovala solidní renomé, o čemž svědčí široký okruh klientely vč. významných společností působících nejen v rámci České republiky, jejichž kladné reference má společnost k dispozici. S tím souvisí i postupně budovaná databáze pohledávek a závazků společností, která vzhledem ke svému rozsahu umožňuje řešit i řadu pohledávek, které již řada společností považuje za prakticky nedobytné. Pro názornost uvádíme některé subjekty, pro které naše společnost řeší problematiku pohledávek a závazků a jimiž jsou např. SKANSKA ŽS a.s., ŽPSV Uherský Ostroh a.s., ZVU, SUBTERRA a.s., STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s., STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s., SKANSKA DS a.s.,METROSTAV a.s., Kovohutě Čelakovice a.s., AŽD Praha s.r.o., PSP ENGINEERING a.s., Strojírny Olšovec a.s., Kovošrot Děčín a.s. a jiné. V roce 2003/2004 prováděla spol. CS-CON Praha, a.s. správu a vymáhání pohledávek Union Pojišťovny, a.s..
   U společností, u nichž převzala společnost CS-CON Praha, a.s. komplexní správu saldokonta došlo rovněž k řadě druhotných pozitivních dopadů, jimiž jsou úspora mzdových a jiných nákladů vynakládaných mnohdy bez většího efektu právě v souvislosti s marnou snahou zajistit, či zlepšit finanční likvidu společnosti ve vazbě na dobytnost pohledávek. V konečném důsledku je nutné v takovýchto případech počítat i s úsporou zaměstnanců na straně klientů zabývajících se právě zmíněnou problematikou.
   Další z nabízených možností, jak ze strany společnosti CS-CON Praha a.s.zlepšit pozici svých partnerů, je poskytnutí nezávislého posouzení bonity obchodních partnerů současných, či potenciálních a tím i posouzení míry rizika při vzájemném vyrovnávání závazků a pohledávek.